Statut Stowarzyszenia Dom Tańca
aktualizacja na dzień 17 maja 2005
ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Stowarzyszenie pod nazwą "Dom Tańca" zwane w dalszej części niniejszego Statutu "Stowarzyszeniem" zrzesza osoby prowadzące działałność na rzecz upowszechniania wiedzy o polskim folklorze i zdobywania praktycznych umiejętności w wykonywaniu i upowszechnianiu tradycyjnych polskich tańców i muzyki ludowej.

§ 2
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r nr 104 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 3
1. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 4
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

§ 6
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy członków, z tym, że dla prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 7
Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci okrągłej z napisem wskazujacym jego nazwę i siedzibę.

ROZDZIAŁ II - CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 8
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. poznawanie, kultywowanie i ochrona polskiej kultury tradycyjnej z całym jej bogactwem, a zwłaszcza w jej wymiarze etnomuzycznym włączając w to dorobek kulturowy mniejszości narodowych i grup etnicznych zamieszkujących dawne i obecne ziemie Rzeczpospolitej,
2. dokumentacja i archiwizacja tego dziedzictwa na wszelkich dostępnych nośnikach,
3. edukacja i upowszechnianie tego dziedzictwa oraz jego promocja zarówno w Polsce jak i poza jej granicami,
4. prezentowanie i popularyzacja różnorodności kulturowej narodów i regionów europejskich, 5. działanie na rzecz pełnego obiegu informacji na ten temat,
6. ukazywanie roli, jaką odgrywa tradycja w budowaniu tożsamości kulturowej Polaków oraz innych narodów, 7. wymiana doświadczeń i współpraca z organizacjami w Polsce i zagranicą, których cele są zbieżne z celami Stowarzyszenia Dom Tańca.

§ 9
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. prowadzenie badań nad historią i rozwojem polskiej kultury tradycyjnej,
2. organizowanie spotkań, seminariów, konferencji naukowych i warsztatów z udziałem polskich i zagranicznych naukowców i artystów,
3. organizowanie zabaw tanecznych, koncertów, festiwali i innych imprez edukacyjno-kulturalnych służących popularyzacji i praktycznej nauce polskich i zagranicznych tradycyjnych tańców i muzyki,
4. wydawanie nagrań audio-video, biuletynów oraz literatury przedstawiającej i popularyzującej polskie i światowe dziedzictwo kulturowe oraz doświadczenia związane z jego ochroną, popularyzacją i edukacją,
5. prowadzenie archiwum gromadzącego wszelkie materiały dotyczące folkloru muzycznego i tanecznego,
6. współpraca z instytucjami i organizacjami o podobnych założeniach programowych w kraju i za granicą - zwłaszcza w Europie - poprzez realizację wspólnych projektów kulturalnych, konferencji, wymianę informacji i doświadczeń,
7. przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób i instytucji zasłużonych dla realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 10
1. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego, która nie jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna, z której dochód może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Nieodpłatna działalność pożytku publicznego może być prowadzona w zakresie działalności wymienionej w §9 Statutu punkty 1-7.

3. Odpłatna działalność pożytku publicznego może być prowadzona w zakresie działalności wymienionej w §9 Statutu punkty 2, 3 i 4.

§ 11
Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE - ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 12
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych.

§ 13
1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głośow w drodze uchwały.
2. Do chwili wyboru Zarządu Stowarzyszenia jego kompetencje określone w ust. 1 realizuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia.
3. Podstawą do przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia jest pisemna deklaracja woli wstąpienia w poczet członków Stowarzyszenia podpisana przez kandydata do Stowarzyszenia.

§ 14
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, akceptujacy cele i formy działania Stowarzyszenia oraz deklarujacy działalność na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.

§ 15
1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1) działalności na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
3) brania czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia,
4) dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
5) regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
2. Obowiązek określony w ust..1 pkt.5 nie dotyczy członków honorowych Stowarzyszenia.

§ 16
1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
1) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i działalności Stowarzyszenia,
2) korzystać z rekomendacji i opieki Stowarzyszenia w swej działalności,
3) korzystać z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia,
2. Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.

§ 17
1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje pomoc rzeczową lub finansową na rzecz Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający - osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkowie wspierający mają wszystkie prawa członka zwyczajnego określone w § 16 ust. 1.

§ 18
1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa jakie przysługują członkowi wspierającemu.

§ 19
Członkostwo Stowarzyszenia wygasa wskutek:
1) rezygnacji członka złożonej w formie pisemnej na ręce Zarządu,
2) wykluczenia przez Zarząd z powodu:
a) działalności sprzecznej ze Statutem oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,
b) nieusprawiedliwionego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) zalegania z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,
d) utraty praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku Sądu,
3) śmierci członka.

§ 20
Od uchwały Zarządu w sprawach członkowskich (nieprzyjęcie, wykluczenie) zainteresowanym przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia odpisu uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV - WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 21
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 22
1. Kadencja wszystkich władz trwa dwa lata.
2. Wybór do władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.

§ 23
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 21 pkt. 2, 3 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powolać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 24
Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos:
- przewodniczącego obrad - przy uchwałach Walnego Zgromadzenia Członków,
- prezesa Zarządu - przy uchwałach Zarządu,
- przewodniczącego - przy uchwałach Komisji Rewizyjnej.

§ 25
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz osoby zaproszone.
3. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos.

§ 26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) określenie kierunków i form działalności Stowarzyszenia,
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) zatwierdzanie preliminarza budżetowego Zarządu,
4) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
5) wybór władz Stowarzyszenia wymienionych w § 21 pkt. 2 i 3:
a) 3 członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
b) 3 członków Komisji Rewizyjnej,
6) rozpoznawanie wniosków zgłoszonych przez Członków i pozostałe władze Stowarzyszenia,
7) uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
8) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
9) uchwalanie regulaminu pracy władz Stowarzyszenia,
10) uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
11) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku.

§ 27
Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy. Zarząd powiadamia o terminie, miejscu, proponowanym porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami polecającymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad Zgromadzenia.

§ 28
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbyć się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach: z inicjatywy Zarządu, na wniosek Komisji Rewizyjnej, 1/3 członków zwyczajnych lub 1/5 ogółu członków Stowarzyszenia z zachowaniem wymogów formalnych określonych w § 27.

§ 29 W skład Zarządu wchodzą członkowie wybrani przez walne Zgromadzenie Członków - w tym Prezes. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Skarbnika i Sekretarza.

§ 30
Posiedzenia Zarządu są zwoływane co najmniej raz na kwartał. Tryb i sposób działania Zarządu określa regulamin pracy Zarządu.

§ 31
Do kompetencji Zarządu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
3) podejmowanie uchwał o świadczeniach innych niż składki członkowskie,
4) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
5) składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu Członków,
6) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
7) określanie potrzeb finansowych Stowarzyszenia - sporządzanie projektów budżetu oraz preliminarza rocznego.

§ 32
Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

§ 33
Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, a w razie potrzeby, także Sekretarza.

§ 34
Tryb i sposób działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 35
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 36
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń dokonanych podczas przeprowadzania kontroli,
3) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Członków,
4) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków.

ROZDZIAŁ V - MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 37
1. Dla realizowania celów statutowych Stowarzyszenie posiada majątek składający się z:
1) funduszów wpływających ze składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
2) darowizn, zapisów, dotacji,
3) dochodów pochodzących z własnej działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
2. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

§ 38
Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania w jego imieniu zobowiązań majątkowych upoważnionych jest dwóch członków Zarządu, w tym Prezes.

ROZDZIAŁ VI - PRZEPISY KOŃCOWE

§ 39
Uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 40
Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmowana jest przez Walne Zgromadzenie Członków większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

Content ©
Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona główna