Dla dzieci: ZAJ蔆IA MUZYCZNE – „DAWNE GRY I ZABAWY” Edukacja
Wys砤no dnia 24-09-2009 o godz. 23:19:06 przez ajdac   
Volver
Zapraszamy do skorzystania z oferty
ZAJ势 MUZYCZNYCH – „DAWNE GRY I ZABAWY”
opartych na autorskim programie Stowarzyszenia „Dom Ta馽a”.


Baz jest polska kultura tradycyjna: muzyka, pie秐i, ta馽e, ba秐ie, instrumenty, rzemios硂, a tak縠 niezwykle bogaty folklor dzieci阠y: wyliczanki, piosenki, gry, wierszyki, zagadki – dzi ju cz阺to zapomniane, kt髍ych brak w przedszkolnych lub szkolnych programach nauczania.

Zaj阠ia u硂縪ne s wed硊g kalendarza przyrody i roku obrz阣owego, z uwzgl阣nieniem najwa縩iejszych 秝i眛. Jest to nauka poprzez zabaw. Wi阫szo禼i zabaw towarzyszy 秔iew i muzyka grana na 縴wo: na akordeonie, skrzypcach, harmonii trzyrz阣owej, okarynach, lirze korbowej oraz b阞enku. Dzieci ucz si piosenek, ta馽體, maj okazj pozna r罂ne d紈i阫i i kszta硉y „doros硑ch” instrument體, a same mog zagra na mniejszych instrumencikach: dzwonkach, b阞enkach, glinianych ptaszkach, fujarkach. Zaj阠iom towarzysz tak縠 ludowe lub antykwaryczne zabawki: malowane koniki na sznurku, ptaszki klaskaj眂e skrzyd砤mi, szmaciane lalki, karuzele i in.

Zaj阠ia daj okazj do zabawy – „wyszalenia si”, ta馽a, 秔iewu – naturalnych dla dzieci sposob體 ekspresji, bez konieczno禼i 縨udnej nauki krok體 i gest體, potrzebnych do wyst阷體 scenicznych. Taniec, czyli (rytmiczny ruch w przestrzeni, usprawnia koordynacj i zdolno禼i manualne dzieci. Muzyka na 縴wo jest istotnym elementem kszta硉uj眂ym wra縧iwo舵 i wyobra糿i. Jest to tak縠 swoista terapia poprzez zabaw i sztuk: dzieci ucz si wsp蟪dzia砤nia w grupie, s motywowane do samodzielnego podejmowania decyzji, otwartego wypowiadania si, prze砤mania barier, takich jak niepewno舵 czy nie秏ia硂舵. Jest to okazj do integracji, pog酬bienia spo砮cznych kontakt體 z r體ie秐ikami.

Zaj阠ia prowadzone s przewa縩ie w sk砤dzie dwuosobowym: muzyk oraz animator. Organizujemy tak縠 bale i zabawy na r罂ne okazje, np. andrzejkowe, choinkowe, karnawa硂we przy kapeli graj眂ej na tradycyjnych instrumentach.

Kontakt:
tel. 503 31 00 71; 604 75 43 77
szurmanna@wp.pl


 

 
Pokrewne linki
 · Wi阠ej o Edukacja
· Napisane przez ajdac


Najcz甓ciej czytany artyku o Edukacja:
ZAJ蔆IA MUZYCZNE – „DAWNE GRY I ZABAWY”

  

Oceny artyku硊
 
Wynik g硂sowania: 5
G硂s體: 1


Po秝i赕 chwil i oce ten artyku:

Wy秏ienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Z硑


  

Opcje
 
 Strona gotowa do druku  Strona gotowa do druku

 Wy秎ij ten artyku do znajomych  Wy秎ij ten artyku do znajomych

  

Theme Design By SeriArt.net    Powered By Php-Nuke

=admin=

strona g丑wna